FORRETNINGSBETINGELSER
1. Generelt

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle tilbud fra WEB2IT ApS, CVR-nr. 30803582 (herefter ”WEB2IT” / Virksomheden) og aftaler om levering af varer og tjenesteydelser mellem WEB2IT og virksomhedens kunder (herefter “Kunden”). Fravigelser, ændringer eller tillæg er alene gyldige, såfremt disse skriftligt er bekræftet af WEB2IT.

 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende forretningsbetingelser og Kundens eventuelle forretningsbetingelser har nærværende forretningsbetingelser forrang.

 

Ydelsen fra WEB2IT beskrives i samarbejdsaftale + tilbud, som er udleveret senest samtidig med disse forretningsbetingelser.


Disse betingelser gælder for både nye og igangværende kundeforhold.

 

 

2. Tilbud og Priser

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbuddets datering. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra WEB2IT. 


Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK), ekskl. 25% moms, anden afgift, gebyrer mv.


Udover den tilbudte eller aftalte pris, er WEB2IT berettiget til at opkræve betaling for: 

 

 • Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side.
 • Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kunden side, der ligger udenfor det afgivne tilbud.
 • Bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i afgivne tilbud.
 • Tid brugt på ekstraordinær support, transport, møder eller relaterede udgifter som ikke er angivet i projektplanen eller rammen for kundeservice.

 

 

3. Leveringstid

Leveringstiden er specifikt udlagt i kundens kontrakt med WEB2IT. Mere specifikt regnes leveringstid fra det tidspunkt, hvor WEB2IT har modtaget alle produktionsdele i overensstemmelse med specifikationer fra WEB2IT. Såfremt Kunden ikke rettidigt har opfyldt aftalte vilkår eller på anden måde forsinker leverancens/ydelsens udførelse, f.eks. ved ændring i ordren, er WEB2IT berettiget til, efter eget valg, at forlænge leveringstiden med en rimelig frist eller at hæve aftalen. WEB2IT fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

 

4. Produktionsmateriale

Kunden leverer produktionsmateriale til WEB2IT frit i hus og fortoldet i overensstemmelse med specifikationer fra WEB2IT. Modtaget materiale vil efter Kundens ønske blive returneret eller destrueret for Kundens regning. Kunden skal levere billedmateriale, logo samt oplysninger, der kræves, for at WEB2IT kan oprette en grundlæggende hjemmeside. Opsætning af indholdet (struktur, produkter, tekster og billeder) er, med mindre andet skriftligt er oplyst, ikke inkluderet i tilbud fra WEB2IT.

 

5. Fakturering og betaling

Skyldige beløb skal betales senest 14 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Fakturaen fremsendes til de af Kundens oplyste faktureringsoplysninger. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. 


WEB2IT kan opkræve kompensationsbeløb ved forsinket betaling jf. renteloven § 9a, stk. 3, jf. § 1, stk. 4 beløbet udgør 310,00 kr. og vil blive opkrævet når WEB2IT ikke rettidig modtager betaling for fremsendte faktura. Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. 


Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af WEB2IT efter ti dage fra påkravsdato, vil WEB2IT forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. 

Ved overdragelse af en fordring til inkasso vil Kundens løsning/abonnement samtidig blive nedlukket midlertidigt. 


Ved misligholdelse af aftalen har WEB2IT ret til omgående at fremsætte krav om betaling af såvel forfaldne som ikke forfaldne tilgodehavender hos Kunden. Desuden forbeholder WEB2IT sig ret til at stoppe leverancer og tilbageholde kundens originalmateriale.


Såfremt projektet forsinkes eller aflevering udskydes som følge af Kundens ændringer, udvidelser eller tilføjelser forbeholder Virksomheden sig ret til at kræve a conto afregning.


Ved manglende betaling af noget krav, er Virksomheden berettiget til at indstille arbejdet med projektet, indtil der er sket fuld betaling. Alle tidsfrister udsættes svarende til den periode arbejdet er indstillet pga. manglende betaling med et tillæg af 10 hverdage.

 

6. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering

WEB2IT kan kræve sikkerhedsstillelse og kreditvurdering. Krav om sikkerhedsstillelse sker i form af opkrævning af depositum svarende til 50 % af tilbuddets pålydende, der stilles inden effektuering af ordren. Hvis sikkerhed ikke stilles, eller resultatet af kreditvurderingen ikke er tilfredsstillende, bortfalder aftalen uden Kunden kan fremsætte krav mod WEB2IT.

 

7. Specielle indholdstyper 

Erotisk, pornografisk, pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) må ikke forefindes på nogen af WEB2ITs servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. WEB2IT forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. WEB2IT er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. 


Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med WEB2IT, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem WEB2IT og den involverede modpart. WEB2IT forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af WEB2ITs hotel og serverløsninger. WEB2IT vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til abonnenten. Det skal bemærkes, at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. Spam (uopfordret e-mail) anses for misbrug af abonnementet.

 

8. Ejendomsforbehold og markedsføring 

Kode samt materiale i øvrigt udviklet af Virksomheden under projektet forbliver Virksomhedens ejendom, indtil projektet er afsluttet, og der er sket fuld betaling af alle fakturerede krav vedr. Projektet. Kunden overtager herefter ejendomsretten til design og tekstindhold med mindre andet er aftalt. Ejendomsretten til WEB2IT CMS forbliver dog altid hos WEB2IT.


Virksomheden forbeholder sig retten til, efter projektet er afsluttet, produkterne er afleveret til Kunden, samt efter forudgående samtykke med Kunden, at anvende projektet og produkterne som reference i egen markedsføring.


Både Kunden og Virksomheden har, med tidligere nedskrevet godkendelse, retten til at markedsføre og kommunikere, at samarbejdet er indgået, eksempelvis på hjemmesider, LinkedIn eller andre sociale medier.

 

9. Backup

Kunden er, uden ansvar for WEB2IT, ansvarlig for backup-rutiner på Kundens IT-systemer, herunder mailkonti. Dette gælder også i den periode, hvori WEB2IT udfører sine opgaver for Kunden.

 

WEB2IT foretager ikke på vegne af Kunden backup af Kundens IT-systemer. Hvis WEB2IT alligevel foretager backup, er det alene som ekstra sikkerhed og uden ansvar af nogen art for WEB2IT.


WEB2IT foretager dagligt backup af hjemmesider og CMS.

 

10. Forsikring

Det påhviler Kunden til enhver tid at forsikre alt materiale, der leveres til WEB2IT, idet opbevaring af sådant materiale sker for Kundens risiko. Det er ligeledes Kundens ansvar at forsikre den leverede løsning i enhver henseende, idet WEB2IT er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af ydelsen.

 

 

11.Undersøgelsespligt og reklamation

Risikoen for hændelig undergang overgår til Kunden ved levering. Levering anses for sket, når leverancen/ydelsen fra WEB2IT aktiveres og bliver tilgængelig udenfor testområdet. Leveringstidspunktet udskydes ikke ved, at Kunden reklamerer over mangler.

 

Kunden har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage undersøgelse af, om leverancen er i kontraktmæssig stand. Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være kommet frem til WEB2IT senest 14 kalenderdage efter levering. WEB2IT har herefter en rimelig frist til at undersøge reklamationen. WEB2IT er berettiget til at afvise reklamationer, som fremsættes efter Kundens produktionsmateriale er returneret eller destrueret.

 

12. Drift af hjemmeside med WEB2IT CMS

WEB2IT opdaterer løbende WEB2IT's CMS system samt de servere som hjemmesiden er hostet på uden omkostninger for kunden. Følgende punkter ikke er dækket af driftsomkostninger, og vil blive udført på timepris:

 • Udefra kommende faktorer, såsom opdateringer af browsere der gør, at special kodede systemer ikke virker længere

 • API opdateringer fra 3.part der gør, at sitet må opdateres. Dette kan være meget skiftende af omfang.

 • Reklamationer der er indrapporteret af kunde 14 dage eller derover efter leveringsdato

13. Underleverandør

Virksomheden har ret til helt eller delvist at anvende underleverandører til projektets udførelse.


Virksomheden har samme ansvar overfor Kunden for arbejde udført af en underleverandør som for arbejde udført af Virksomheden selv.

 

14. Ansvarsbegrænsning

WEB2IT er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab. WEB2IT er derudover ikke ansvarlig for Kundens tab af data.

 

Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet, manglende levering af ekstra produkter / opdateringer mv. Det er endvidere Kundens ansvar, at lovligheden af data følger gældende lovgivning.

 

WEB2IT’s erstatningsansvar kan under alle omstændigheder højst udgøre 20 % af Kundens samlede bruttoomsætning hos WEB2IT i løbet af de seneste 12 hele kalendermåneder, dog maksimalt kr. 30.000,00.

 

WEB2IT kan ikke gøres ansvarlig for force majeure-tilfælde, som resulterer i forsinkelser, fejl eller mangler mv.

 

 

15. Kundeservice-abonnement

Et kundeservice-abonnement er obligatorisk ifm. hjemmeside hos WEB2IT. 


Som kunde har du adgang til vores support via telefon 66 19 00 00 eller e-mail support@web2it.dk indenfor vores supportåbningstider, som er: 


Mandag-fredag: kl. 09.00-15.00 


 

BETINGELSER FOR KUNDESERVICE OG TEKNISK SUPPORT:


 • Nye kunder påkræves at møde op til WEB2ITs CMS “how-to”-kursus, for at kunne kvalificeres til at modtage månedlig kundeservice og teknisk support. Op til 4 medarbejdere fra virksomheden kan deltage i dette møde, som er gratis.

 • Hvis en eksisterende kunde skifter ansvarshavende for at arbejde med WEB2ITs system, reserverer WEB2IT retten til at påkræve, at denne person møder op til WEB2ITs CMS “how-to”-kursus, for at kunden fortsat kan kvalificeres til månedlig kundeservice og teknisk support. Prisen for dette kursus hos WEB2IT vil blive faktureret til kunden, til en pris på 1500 kr.

 • Kundesupport-abonnement inkluderer 4 timers support pr måned. Der ydes alene support på leverancer / CMS system fra WEB2IT. 

 • Der ydes ikke support til billedredigering, ændringer i kode, tredjepartssystemer (Google Analytics, Facebook, Adobe osv.)  

 • Over fire timers support/md. eller ekstraordinære supportydelser udenfor rammen af aftalen skal betals separat til timepris. Support faktureres til den enhver tid gældende timepris, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

 • Såfremt WEB2IT vurderer, at der ydes meget support til kunde/brugeren af webløsningen, kan WEB2IT kræve at kunden/brugeren skal på kursus på kundens regning såfremt supporten hos WEB2IT fortsat skal kunne benyttes.

16. Abonnement og Opsigelse

Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller samarbejdsaftale. Abonnementer tiltrædes ved accept af det afgivne tilbud. Abonnementer løber i den periode, der fremgår af tilbud samt ordre og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse.


Opsigelse af alle ydelser undtagen Google Workspace kan ske skriftligt til info@web2it.dk med 2 måneders varsel før udløbet af en aftaleperiode. Afbestillingsvarsel senere end 2 måneder vil ikke resultere i en refusion, da WEB2IT betaler ekstern samarbejdspartner forud.

Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke. 


Opsigelse af Google Workspace-ydelser kan ske skriftligt til info@web2it.dk med 14 dages varsel før udløbet af en aftaleperiode. Afbestillingsvarsel senere end 14 dage vil ikke resultere i en refusion, da WEB2IT betaler ekstern samarbejdspartner forud. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.


Fra WEB2ITs side kan abonnementer til enhver tid opsiges med én måneds varsel.


Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet.


Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til WEB2IT senest 1 måned før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services.


Hvis Kunden ikke betaler en forfalden månedsafgift eller andre skyldige beløb til WEB2IT, har WEB2IT ret til at lukke for Kundens adgang til CMS eller Webshop. For at en lukning kan ske kræver det, at Kunden ikke senest 10 dage efter modtagelsen af en rykkerskrivelse har betalt det skyldige beløb. Adgang til CMS og Webshop kan først etableres igen, når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle omkostninger. 

 

17. GDPR

Parterne anerkender, at Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (“GDPR”) regulerer håndteringen af personlig data for borgere i den Europæiske Union, samt at WEB2IT håndterer kundedata i overensstemmelse med denne regulation via WEB2ITs privatlivspolitik og datahåndteringsaftale.

 

18. Force Majeure

WEB2IT er ikke ansvarlig for skade eller mangler i Projektets / leverancens gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. WEB2IT er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt WEB2IT forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som WEB2IT ikke er herre over, og som WEB2IT ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

19. Ændringer af forretningsbetingelser og vilkår

WEB2IT kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned. 

 

20. Kommunikation 

WEB2IT kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om WEB2IT nyheder.

 

21. Tvister

Såfremt nærværende aftale eller samarbejdet mellem parterne i øvrigt giver anledning til tvister mellem parterne er begge parter indstillet på at forsøge at løse tvisterne i mindelighed.


Såfremt en tvist er egnet til at blive løst ved mediation, kan den søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.


Når en tvist efter en eller begge parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.


Meditationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.


Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

 

 

22. LOVVALG OG VÆRNETING

Nærværende aftale er underlagt dansk ret.


Tvister, der udspringer af nærværende aftale, og som parterne ikke har kunne løse i mindelighed eller ved mediation, skal anlægges og behandles ved Retten i Odense i første instans, uanset hvilken af parterne, der anlægger sagen.

 

23. Fornyelse af DNS og domæne

.dk-domæner:

Ved aftale om fornyelse af DNS ved .dk-domæner fornyer Kunden selv domænet. Vi tager som følge heraf ikke ansvar for betaling og fornyelse af dit domæne hos DK Hostmaster, men derimod kun din DNS-opsætning og fornyelsen af denne.

 

Andre domæner (.com, .eu, .nu m.fl.):

Ved aftale om fornyelse af DNS ved andre domæner (ikke .dk.), vil WEB2IT som udgangspunkt forny både DNS og domæne for Kunden.

 

24. Adresseændringer 

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give WEB2IT skriftlig besked herom.

 

25. Ændringer til forretningsbetingelser

WEB2IT kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned.SIDSTE OPDATERET - 29/10/2020


 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies