FORRETNINGSBETINGELSER


                                                                                                                                                                                     v. 13/11/2018

Generelt

 

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle tilbud fra WEB2IT ApS, CVR-nr. 30803582 (herefter ”WEB2IT”) og aftaler om levering af varer og tjenesteydelser mellem WEB2IT og virksomhedens kunder (herefter ”Kunden”). Fravigelser, ændringer eller tillæg er alene gyldige, såfremt disse skriftligt er bekræftet af WEB2IT.

 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende forretningsbetingelser og Kundens eventuelle forretningsbetingelser har nærværende forretningsbetingelser forrang.

 

Ydelsen fra WEB2IT beskrives i ordre eller tilbud, som er udleveret senest samtidig med nærværende forretningsbetingelser.

 

Tilbud og priser

 

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbuddets datering. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra WEB2IT. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK), ekskl. moms og anden afgift samt gebyrer mv.

 

Leveringstid

 

Leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor WEB2IT har modtaget alle produktionsdele i overensstemmelse med specifikationer fra WEB2IT. Såfremt Kunden ikke rettidigt har opfyldt aftalte vilkår eller på anden måde forsinker leverancens/ydelsens udførelse, f.eks. ved ændring i ordren, er WEB2IT berettiget til, efter eget valg, at forlænge leveringstiden med en rimelig frist eller at hæve aftalen.

 

Produktionsmateriale

 

Kunden leverer produktionsmateriale til WEB2IT frit i hus og fortoldet i overensstemmelse med specifikationer fra WEB2IT. Modtaget materiale vil efter Kundens ønske blive returneret eller destrueret for Kundens regning. Kunden skal levere billedmateriale, logo samt oplysninger, der kræves, for at WEB2IT kan oprette en grundlæggende hjemmeside. Opsætning af indholdet (struktur, produkter, tekster og billeder) er, med mindre andet skriftligt er oplyst, ikke inkluderet i tilbud fra WEB2IT.

 

Fakturering og betaling

 

Faktura udstedes ved klarmelding fra WEB2IT af website på testområde. Betalingsbetingelser er 14 dage netto ved levering. Ved misligholdelse af aftalen har WEB2IT ret til omgående at fremsætte krav om betaling af såvel forfaldne som ikke forfaldne tilgodehavender hos Kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso og at stoppe alle leverancer, herunder tilbageholde Kundens originalmateriale. Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af Kunden. For ekspedition af rykkerbreve beregnes et gebyr pr. gang, p.t. DKK 100,00 for anden og tredje rykker. Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredje rykkerdato, forbeholdes sagen overgivet til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

 

Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering

 

WEB2IT kan kræve sikkerhedsstillelse og kreditvurdering. Krav om sikkerhedsstillelse sker i form af opkrævning af depositum svarende til 50 % af tilbuddets pålydende, der stilles inden effektuering af ordren. Hvis sikkerhed ikke stilles, eller resultatet af kreditvurderingen ikke er tilfredsstillende, bortfalder aftalen uden Kunden kan fremsætte krav mod WEB2IT.

 

Ejendomsforhold

 

Ved levering af varer og tjenesteydelser beholder WEB2IT ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til WEB2IT.

 

Kunden overtager herefter ejendomsretten til design og tekstindhold samt WordPress-systemet, med mindre andet er aftalt. Ejendomsretten til WEB2IT CMS forbliver dog altid hos WEB2IT.

 

Backup

 

Kunden er, uden ansvar for WEB2IT, ansvarlig for backup-rutiner på Kundens IT-systemer, herunder mailkonti. Dette gælder også i den periode, hvori WEB2IT udfører sine opgaver for Kunden.

 

WEB2IT foretager ikke på vegne af Kunden backup af Kundens IT-systemer. Hvis WEB2IT alligevel foretager backup, er det alene som ekstra sikkerhed og uden ansvar af nogen art for WEB2IT.

 

Forsikring

 

Det påhviler Kunden til enhver tid at forsikre alt materiale, der leveres til WEB2IT, idet opbevaring af sådant materiale sker for Kundens risiko. Det er ligeledes Kundens ansvar at forsikre den leverede løsning i enhver henseende, idet WEB2IT er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af ydelsen.

  

Undersøgelsespligt og reklamation

 

Risikoen for hændelig undergang overgår til Kunden ved levering. Levering anses for sket, når leverancen/ydelsen fra WEB2IT aktiveres og bliver tilgængelig udenfor testområdet. Leveringstidspunktet udskydes ikke ved, at Kunden reklamerer over mangler.

 

Kunden har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage undersøgelse af, om leverancen er i kontraktmæssig stand. Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være kommet frem til WEB2IT senest 14 kalenderdage efter levering. WEB2IT har herefter en rimelig frist til at undersøge reklamationen. WEB2IT er berettiget til at afvise reklamationer, som fremsættes efter, at Kundens produktionsmateriale er returneret eller destrueret.

 

Ansvarsbegrænsning

 

WEB2IT er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab. WEB2IT er derudover ikke ansvarlig for Kundens tab af data.

 

Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet, manglende levering af ekstra produkter / opdateringer mv. Det er endvidere Kundens ansvar, at lovligheden af data følger gældende lovgivning.

 

WEB2IT’s erstatningsansvar kan under alle omstændigheder højst udgøre 20 % af Kundens samlede bruttoomsætning hos WEB2IT i løbet af de seneste 12 hele kalendermåneder, dog maksimalt kr. 50.000,00.

 

WEB2IT kan ikke gøres ansvarlig for force majeure-tilfælde, som resulterer i forsinkelser, fejl eller mangler mv.

 

Øvrige forhold

 

For alle leverancer af programmering fra WEB2IT er følgende gældende:

 

Koden optimeres til Microsoft Internet Explorer version 7.0 og højere samt Mozilla firefox.
Html standarden 4.01 trans. fra W3C overholdes, dvs. siden er tilgængelig i de fleste browsere på markedet.

Der tages i løsningen højde for søgemaskineoptimering (SEO), således at søgemaskiner får de optimale muligheder for at optage hjemmesiden.

 

Support

 

WEB2IT yder support til Kunden på hverdage fra kl. 9:00 til 15:00. Der ydes alene support på leverancer fra WEB2IT. Der ydes ikke support til billedredigering eller ændring i html-kode mv.

 

Opsigelse af websites

 

Kunden kan opsige aftale om websites uden varsel, hvis opsigelse sker i forbindelse med skift af internetpartner. Igangværende abonnementer løber dog til disse er afsluttet, da WEB2IT betaler ekstern samarbejdspartner forud for drift og hosting. Allerede betalte abonnementer refunderes således ikke.

 

Opsigelse skal ske skriftlig, gerne pr. e-mail.

 

Opsigelse af domæner

 

WEB2IT fornyer altid domæner automatisk. Det bliver gjort for at sikre, at Kunden ikke mister domæner ved en fejltagelse, og da det administrationsmæssigt er meget ressourcekrævende, såfremt der skal indhentes forudgående accept fra Kunden.

 

Derfor skal Kunden skriftlig opsige sit domæne til WEB2IT inden kommende årlige fornyelse. Allerede betalte abonnementer refunderes ikke.


 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies